LUDC

Metformintolerans-studien

Printerfriendly version

To the original page

Typ 2 diabetes är idag en av största utmaningar för sjukvården överallt i världen. Det finns flera klass av läkemedel som sänker blodsockret med olika verkningsmekanismer, olika grad av dokumentation och till olika kostnader.

Metformin är globalt sett förstahandsalternativet vid behandling av typ 2 diabetes med gedigen dokumentation och mycket positiv effektprofil till väldigt liten kostnad som dock är behäftade med frekventa biverkningar från
mag-tarmkanalen.

Medan var fjärde patient upplever mag-tarmbesvär av någon grad, har en av 20 patienter (5%) så pass uttalade besvär att de inte alls tolererar behandlingen eller enbart mycket låga doser. Man vet idag inte vilka individer som drabbas av de svåraste biverkningarna och varför.

Syftet med denna studie är att hitta 90 patienter med svår metforminintolerans för att undersöka vilka kliniska, genetiska och/eller laboratoriemarkörer förutsäger svår metforminintolerans?

Denna studie är del av DIRECT konsortiets projekt. DIRECT konsortiet (DIabets REsearCh for Patient straTification  http://www.direct-diabetes.org ) driver projekt med fokus på att utveckla kunskapen kring- och behandlingen av typ 2 diabetes. I Konsortiet deltar 25 partner från nio europeiska länder, varav 21 är akademiska institutioner. Vid Lunds universitet genomförs arbetet vid Lund University Diabetes Centre (LUDC) .

Vuxna patienter med typ 2 diabetes väljs utifrån ANDIS databas. Dessa patienter kontaktas per brev innehållande kort bakgrundsinformation om studien, förfrågan om  intresse att delta, enstaka screeningsfrågor (ett A4 blad) samt frankerat svarskuvert. Om svar på dessa frågor tyder på att patient  har svår intolerans och patient ger tillåtelse att bli kontaktad kallas patient för ett besök.

Studiebesöket är ett enda icke-fastande besök hos forskningssjuksköterska. Vid besöket, efter att skriftligt information givits och medgivande inhämtats tas blod- och urinprov och frågeformulär angående bl a tidigare- och nuvarande läkemedelsanvändning ifylls. Blod, urin och DNA samlas i en central biobank for att jämföras mot en grupp som tål fulldos behandling med metformin utan att ha mag-tarmbesvär.

Idag kan  man  inte förutse vilka patienter som drabbas av svåra biverkningar av metformin (detsamma gäller även  andra frekvent använda  läkemedel). Denna kunskap är viktig eftersom  metformin är ett av de mest väldokumentaerade läkemedeln med  stor nytta på kort- och långsikt för patienter med  typ 2 diabetes. Kartläggning av orsakerna till metforminintolerans kan på sikt leda till utveckling av bättre tolererbara former av metforminliknande läkemedel i syfte att optimera behandling av varje enskild individ.

För mer information, vänligen kontakta Dr. Mozhgan Dorkhan, mozhgan.dorkhan@remove-this-part.med.lu.se

Senast uppdaterad: 2012-10-19
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)