ANDIS - Alla Nya Diabetiker i Skåne

ANDIS-undersökningen blir en unik kunskapskälla att ösa ur. Med den noggranna kartläggningen av alla skåningar som insjuknar i diabetes får forskarna för första gången ett helhetsgrepp över de olika diabetessjukdomarnas spektrum hos en befolkning från noll till hundra år.

ANDIS kommer också att underlätta en bättre uppföljning av den enskilde patienten där man kan se vilka behandlingar som ger bäst resultat och vem som löper störst risk att drabbas av komplikationer.
Varje år insjuknar ungefär 4 000 skåningar i diabetes. När ANDIS (Alla Nya Diabetiker I Skåne) avslutas efter fem år kommer det cirka 20 000 patienter att vara med i registret.

Bästa behandlingen
Motivet för att på denna breda bas registrera alla som insjuknar i diabetes är att grundligt kunna följa hur de olika diabetestyperna påverkar sjukdomsförloppet och vilka behandlingar som visar sig vara mest effektiva.
Ett av de viktiga proverna som ingår i ANDIS är ett extra blodprov som tas direkt när diabetessjukdomen diagnostiseras. Syftet med provet är att få en mer precis diagnos av vilken sorts diabetes det är.

Säkerställa diabetestyp
Blodprovet svarar på om, och i så fall hur stor, egen insulinproduktion patienten har. Provet analyseras också för att se om det finns antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna. Antikroppar är ett tecken på att det är en autoimmun typ av diabetes (typ 1 eller LADA).
I den genetiska analysen undersöker forskarna om det finns gener som är kända för att öka risken för olika typer av diabetes (typ 1 eller någon form av MODY). Också riskgener för andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes analyseras.
Dessutom får patienten svara på frågor om förekomst av diabetes i släkten och om sitt och sina föräldrars födelseland.

Följa sjukdomsförloppet
Fördjupade kunskaper om de olika diabetessjukomarna är en nödvändig förutsättning för att från början kunna följa hur de olika sjukdomarna förlöper, vilka patienter som har störst risk att drabbas av komplikationer och vilka behandlingar som bäst passar varje enskild patient.
Med ANDIS kommer forskarna att få ett bättre helhetsgrepp om de komplexa diabetessjukdomarna som ökar dramatiskt i hela världen.

Kartlägga sjukdomarnas särart
Nya nordiska undersökningar pekar på att mellan 6 och 15 procent av alla har någon form av diabetes och den vanliga indelningen i typ 1 och typ 2 diabetes är alltför förenklad. Utan de speciella prover som ingår i ANDIS är risken stor att flera av de blandformer och gråzoner som finns mellan typ 1 och typ 2 diabetes inte upptäcks och diagnostiseras. Flera av sjudomarna inom det breda diabetesspektrat har sitt speciella förlopp och kräver därför sin speciella behandling.
Genom att som i ANDIS följa så många patienter under flera år ökar kunskaperna om de olika sjukdomarnas särart.

Arvets betydelse
Att känna till den enskilde patientens födelseland, eller etniskt urspung, är viktigt eftersom diabetes är två till tre gånger vanligare i vissa stora invandrargrupper i Sverige. I regel är det då den vanligaste formen av diabetes, typ 2. Ofta har sjukdomen också en allvarligare karaktär hos dess grupper. Insjuknandet sker ungefär tio år tidigare, vilket ökar risken för komplikationer senare i livet. Den ärftliga risken för typ 2 diabetes är starkare i flera invandrargrupper.
Inte bara forskarna kommer att ha nytta av ANDIS. Den skånska diabetesvården som helhet kommer att förbättras och behandlingen får förutsättningar att bli mer individualiserad.

Text: Tord Ajanki

Senast uppdaterad: 2011-07-04
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)