Många, många fler typ 2 diabetiker än väntat

Att typ 2 diabetes är vanligare bland invadrare med ursprung i Mellanöstern är känt. Men om de första preliminära resultaten från MEDIM-undersökningen stämmer tickar det en ohälsobomb i invandrartäta områden med låg socioekonomisk status.

- Våra första siffror visar att var femte irakisk invandrare i stadsdelen Rosengård i Malmö har typ 2 diabetes och att lika många har ett förstadium till sjukdomen. Vi hade inte väntat oss så höga siffror, säger Louise Bennet som leder MEDIM-undersökningen (Migration och Etnicitet för Diabetesutvecklingen I Malmö). Hon är primärvårdsläkare och forskare på Lunds Universitets Diabetescenter.
- Andra studier har visat att av dem som har förstadier till diabetes insjuknar ungefär hälften i diabetes inom en tioårsperiod, tillägger Louise Bennet.

En mer jämlik vård
I MEDIM ska betydelsen av etnisk bakgrund och socioekonomiska faktorer för risken att insjukna i typ2 diabetes sättas under lupp.
Men MEDIM stannar inte där. I en andra fas ska program för en bättre livsstil tas fram hos de som har hög sisk att insjukna. Dessa kan sedan användas i förebyggande syfte i primärvården.
- Ja, vi hoppas kunna skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik vård, säger Louise Bennet.

För tidigt för säkra resultat
Totalt kommer MEDIM att ha 1 600 irakiska deltagare och 1 600 svenskfödda deltagare men än så länge är endast knappt 200 deltagare med.
- Ja, därför våra första resultat tolkas med försiktighet. De är så få med att bara några enstaka individer kan påverka resultatet, säger Louise Bennet.
Hittills är 96 deltagare med irakiskt ursprung och 79 med svenskt rekryterats till MEDIM. Samtliga är i åldrarna 45 till 65 år bor i stadsdelen Rosengård, ett område med många invandrare och låg socioekonomisk nivå.

Övervikt är vanligt
också 20 procent av de svenskfödda deltagarna i MEDIM har typ 2 diabetes och ytterligare 20 procent har förstadier till sjukdomen.
- Många har en ohälsosam livsstil med låg fysisk aktivitet och övervikt, konstaterar Louise Bennet.
45 procent av irakierna i MEDIM är feta. Motsvarande siffra för de svenskfödda är 25 procent. I motsvarande åldersgrupper i Sverige 12 procent.
Tidigare studier har visat att var femte med fetma insjuknar i typ 2 diabetes inom en tioårsperiod.

Annan typ av diabetes
Det är känt att diabetes är två till tre gånger vanligare bland utomeuropeiska invandrare än bland infödda svenskar. Personer från Mellanöstern som lever i Sverige insjuknar också ungefär tio år tidigare än infödda svenskar.
- Det tyder på att det till viss del är frågan om en annan typ av diabetes där genetiken tycks ha en stor betydelse, konstaterar Louise Bennet och berättar att deltagarna i MEDIM därför kommer att testas för riskgener för typ 2 diabetes.
Förutom genanalysen börjar deltagandet i MEDIM med en omfattande hälsoundersökning och en rad prover som fokuserar på kroppens förmåga att omsätta socker. Prov som avslöjar förstadier till diabetes.

Undanröja hinder
Också intervjuer i grupp ska genomföras med de som löper stor risk att insjukna.
- Vi vill ta reda på vad det finns för hinder för deltagarna att röra på sig mer och tillsammans med dem komma på hur de kan bli mer fysiskt aktiva. De programmen kan sedan införas i primärvården, säger Louise Bennet.
Som exempel på hinder nämner hon kulturella skäl. Rädsla för att börja svettas eller inte kunna motionera i samma rum som det motsvarande könet.
- Den sortens problem går att lösa om viljan finns där. Det är angeläget att försöka hejda denna utveckling. Om inte kommer detta att bli ett mycket stort ohälsproblem.

Text: Tord Ajanki

Bild: Dreamstime, Nikolaev (människor), Péter Gudella (hyreshus)

Senast uppdaterad: 2011-07-05
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)